Stanovy spolku

Příloha zápisu z řádné valné hromady členů neziskového spolku Italský vzdělávací institut z. s. konané dne 19.05.2014

STANOVY

čl. 1 NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

 1. Název spolku: Italský vzdělávací institut z. s.
 2. Sídlo spolku: obec – hl. m. Praha, Česká republika.

čl. 2 TRVÁNÍ SPOLKU

 1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 

čl. 3 OBECNÝ CÍL ČINNOSTI SPOLKU

 1. Italský vzdělávací institut z.s. (dále jen „spolek“) je neziskovým spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož cílem je uspokojování vzdělávacích, výchovných a kulturních potřeb svých členů a jejich rodinných příslušníků. Spolek dále může organizovat integrační italské jazykové a kulturní kurzy způsobem stanoveným italským právem. Cílem spolku je též podpora kulturních, didaktických, výukových a informačních aktivit, zaměřených na posílení vztahů mezi ČR a Itálií, posílení informovanosti o vývoji v Itálii a integraci s Českou republikou.

čl. 4 PŘEDMĚT A CÍLE ČINNOSTI SPOLKU

 1. Spolek si klade za cíl vyvíjet především činnost směřujících k zajišťování a podpoře vzdělávacích, výchovných a kulturních aktivit.
 2. Spolek přispívá k rozvoji úzké spolupráce s italským systémem státních orgánů, kulturních orgánů a škol, jakož i se všemi dalšími veřejnými či soukromými subjekty, které projeví zájem, mimo jiné i prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ. 
 3. Spolek podporuje šíření jazykových a kulturních informací užitečných pro rozvoj spolupráce mezi subjekty působícími v oblasti vzdělávání a kultury. 
 4. Spolek se nesmí přímo věnovat vlastním obchodním aktivitám za účelem dosažení zisku a nesmí, ani nepřímo, rozdělovat členům zisk či zbytky peněžních prostředků určených k zajištění činnosti spolku, vytváření rezerv či kapitálu.

čl. 5 VZNIK ČLENSTVÍ

 1. Členy spolku jsou členové přípravného výboru. 
 2. Členy spolku mohou být italští rodiče, jejichž děti mají navštěvovat vzdělávací kursy základní a/nebo střední a/nebo kursy zaměřené na podporu a školení, rodiče, jejichž děti nemají italské občanství a mají navštěvovat vzdělávací kursy, fyzické osoby, které finančně podporují aktivity spolku, představitelé Velvyslanectví Itálie a Italského kulturního institutu. Členství těchto osob vzniká podáním písemné přihlášky, obsahující výslovný závazek dodržovat tyto stanovy. Pokud výkonný výbor při svém nejbližším zasedání rozhodne o odmítnutí přihlášky, má se za to, že členství nevzniklo. Členy spolku mohou být další osoby, které se významně zasloužili o činnost spolku nebo jinou kulturní a výchovnou činnost, a to na návrh alespoň jednoho člena spolku. Členství těchto osob vzniká jeho schválením valnou hromadou nadpoloviční většinou přítomných. 
 3. Členové spolku mají hlasovací právo, kterým se na valné hromadě podílejí na rozhodování spolku. Každý člen spolku má jeden hlas. 
 4. Každý člen může formulovat své návrhy, které musí předložit předsedovi spolku, aby pak mohly být zahrnuty na pořad jednání valné hromady. 

čl. 6 ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Členem spolku se nestane osoba, jež byla stižena jakoukoli sankcí za čin snižující její dobrou pověst. 
 2. Člen, u něhož nastane skutečnost uvedená v odstavci 1, je automaticky vyloučen. 
 3. Dále může být, na základě rozhodnutí výkonného výboru, vyloučen člen, který nezaplatí základní členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Proti takovému rozhodnutí o vyloučení, které musí být dotčené osobě sděleno doporučeným dopisem, je možné se odvolat k valné hromadě, a to písemným sdělením doručeným předsedovi spolku ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o vyloučení. 
 4. Člen může kdykoliv na základě své svobodné vůle ze spolku vystoupit.
 5. Jestliže člen neuhradí další členský příspěvek ve výši určené valnou hromadou nejpozději do tří měsíců od jeho splatnosti, má se za to, není-li zjištěn opak, že člen ze spolku vystoupil. 

čl. 7 ORGÁNY SPOLKU

 1. Orgány spolku jsou následující:
 1. valná hromada 
 2. výkonný výbor
 3. předseda
 4. místopředseda
 5. dozorčí rada
 6. sekretář 
 1. Funkce ve spolku jsou neplacené, funkční období je tříleté a opakovaná volba do těchto orgánů je možná. 
 2. K účasti na zasedání valné hromady budou zváni i představitelé italského diplomatického sboru.

čl. 8 VALNÁ HROMADA

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a každý jeho člen má právo se účastnit jejího zasedání. Valná hromada zasedá nejméně dvakrát ročně, zpravidla v červnu a září. Může však zasedat vždy, kdy to bude nutné. 
 2. Valná hromada je svolávána předsedou, anebo jeho jménem místopředsedou. 
 3. Předseda má možnost svolat valnou hromadu vždy, když to sám uzná za vhodné. 
 4. Předseda je povinen svolat valnou hromadu do 15 dnů od rozhodnutí výkonného výboru o jejím svolání anebo na žádost alespoň jedné třetiny členů, zaslané k rukám předsedy. 
 5. Oznámení o svolání musí obsahovat pořad jednání, datum, místo a hodinu konání a musí být zasláno členům nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady. 
 6. Valná hromada:
 1. projednává a schvaluje výroční zprávy výkonného výboru a dozorčí rady, 
 2. projednává a schvaluje účetní závěrku, 
 3. projednává a schvaluje rozpočet, 
 4. volí členy výkonného výboru, 
 5. jmenuje členy dozorčí rady,
 6. je oprávněna jmenovat čestného předsedu spolku, a to z řad zvláště významných osob, 
 7. projednává a rozhoduje o návrzích výkonného výboru a členů, 
 8. projednává a rozhoduje o doplnění nebo změně stanov, 
 9. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací.
 1. Valné hromadě předsedá předseda spolku. 
 2. Valná hromada je vždy usnášeníschopná:
 1. pokud oznámení o svolání bylo členům zasláno nejméně 15 dní přede dnem konání valné hromady a bylo na něm uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Za platné zaslání oznámení o svolání se považuje i takové, které bylo zasláno elektronickou poštou. 
 2. pokud je ve stanovenou hodinu přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku. Pokud tomu tak není, může valná hromada zasedat následující den jakožto náhradní valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.
 1. Ke schválení usnesení valné hromady, není-li stanoveno jinak, je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
 2. V případě návrhů na změnu stanov je valná hromada usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů, a to i při náhradní valné hromadě. Ke schválení usnesení valné hromady o změně stanov je nezbytný souhlas dvou třetin přítomných členů. 
 3. Každý člen může být zastoupen na valné hromadě jiným členem prostřednictvím písemné plné moci, která musí být spolku doručena nejméně den předem. Jeden člen však nemůže zastupovat více než jednoho člena. Takto zplnomocněný zástupce není oprávněn udělit substituční plnou moc. 
 4. O přijatých rozhodnutích se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a sekretář spolku.

čl. 9 VÝKONNÝ VÝBOR

 1. Výkonný výbor je nositelem všech pravomocí, které nenáleží výslovně valné hromadě, zajišťuje správu spolku a projednání všech záležitostí podmiňujících jeho řádný chod. 
 2. Výkonný výbor má tři členy. Výkonný výbor na prvním svém zasedání zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku. 
 3. Výkonný výbor jmenuje sekretáře podle podmínek uvedených v čl. 14. 
 4. Výkonný výbor předkládá valné hromadě návrh rozpočtu, účetní závěrku a výroční zprávu. 
 5. Pokud se uvolní funkce člena výkonného výboru, zajistí výkonný výbor její opětovné obsazení tak, že oznámí tuto skutečnost členům spolku se žádostí o vyjádření případného zájmu o výkon této funkce, a následně jmenuje jednoho ze členů, který takto projevil zájem. Výkon funkce takto jmenovaného člena končí dnem konání nejbližší valné hromady. 
 6. Výkonný výbor rozhodne o obdržené členské přihlášce, o žádosti o opětovné přijetí za člena spolku nebo o návrhu na vyloučení při svém zasedání následujícím po jejich obdržení. Výkonný výbor sděluje svá usnesení dotčeným osobám spolu s důvody, které jej k nim vedly.

čl. 10 ROZHODOVÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

 1. Výkonný výbor rozhoduje o záležitostech, které jsou zařazeny na pořad jednání. 
 2. Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud:
 1. oznámení o svolání zasedání výkonného výboru bylo zasláno členům výkonného výboru nejméně 10 dní předem písemně na adresu jejich bydliště, kterou uvedli, a byl v něm uveden den, hodina, místo a pořad jednání. Svolání zasedání formou elektronické pošty se považuje za platné, 
 2. je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů výkonného výboru
 1. Rozhodnutí výkonného výboru je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zastoupení členů výkonného výboru není přípustné. 
 2. Na žádost jednoho nebo více členů výkonného výboru mohou být rozhodnutí přijímána tajným hlasováním. 
 3. Člena výkonného výboru, který se bez přiměřeného důvodu nezúčastní tří po sobě následujících zasedání výboru, má možnost výkonný výbor vyloučit z výboru nebo ve výboru nahradit. 
 4. O rozhodnutích výkonného výboru se pořizuje zápis, který na konci každého zasedání členové výkonného výboru schvalují, a po jeho schválení je založen v sídle spolku. 
 5. Výkonný výbor zajistí zaslání následujících dokumentů do 30 dnů od jejich přijetí italskému Ministerstvu školství, prostřednictvím příslušného italského diplomatického zastoupení v Praze:
 1. po jedné kopii rozpočtu a závěrky, opatřených zprávou dozorčí rady, 
 2. seznamu členů včetně změn oproti předchozímu roku, 
 3. výroční zprávy o vykonané činnosti a o výsledcích dosažených v daném roce, 
 4. zprávy o nově plánovaných aktivitách, 
 5. seznamu členů jednotlivých orgánů spolku.

čl. 11 PŘEDSEDA 

 1. Předseda zastupuje spolek navenek a má možnost přenést výkon jednotlivých úkonů nebo jednotlivé pravomoci na místopředsedu.
 2. Předseda je volen výkonným výborem a musí být vybrán ze středu úřadujících členů výkonného výboru. Předseda předsedá jednání valné hromady a výkonného výboru, řídí jejich jednání a hlasování a v případě rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. 
 3. Na písemnou žádost alespoň dvou členů výkonného výboru je předseda povinen svolat zasedání výkonného výboru do 15 dnů. 
 4. Předseda má možnost zadávat kterémukoli ze členů výkonného výboru provedení určité činnosti nebo řešení úkolů.

čl. 12 MÍSTOPŘEDSEDA

 1. V případě nepřítomnosti či zaneprázdněnosti předsedy vykonává jeho pravomoci místopředseda.
 2. V případě zaneprázdněnosti nebo nepřítomnosti předsedy a místopředsedy vykonává jejich pravomoci nejstarší člen výkonného výboru.

čl. 13 DOZORČÍ RADA

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, kontroluje obchodní a účetní knihy a dohlíží na správné vedení spolku. 
 2. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou jmenováni valnou hromadou. Členové dozorčí rady se mohou valné hromady účastnit, ne však na ní hlasovat. Stejně tak nemohou být členy výkonného výboru. 
 3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává jednání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát ročně. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda. 
 4. Dozorčí rada je povinna informovat valnou hromadu o výsledcích prováděné účetní revize, a to alespoň jedenkrát ročně při příležitosti schvalování účetní závěrky, formou výroční zprávy.

čl. 14 SEKRETÁŘ 

 1. Sekretáři je svěřeno operativní řízení činností spolku. Sekretář se zúčastňuje všech zasedání veškerých orgánů spolku, s výjimkou zasedání dozorčí rady. 
 2. Sekretář je nadřízený pracovníkům spolku a jako takový dohlíží na realizaci pokynů a rozhodnutí jednotlivých orgánů spolku. 
 3. Sekretář je zodpovědný za administrativní záležitosti spolku, ve kterých zastupuje spolek spolu s předsedou. Samostatně zastupuje spolek v případech takových administrativních záležitostí, v nichž je k tomu zmocněn předsedou. 
 4. S výjimkou peněžních prostředků, které musí být uloženy v pokladně spolku pro jeho běžné potřeby a jejichž výše je stanovena předsedou, nakládá sekretář s ostatními peněžními prostředky podle nařízení výkonného výboru a na základě písemných pokynů, opatřených podpisem předsedy. 
 5. Do jmenování sekretáře, či ve výjimečných případech, je výkonný výbor oprávněn převzít kompetence sekretáře či udělit přesně specifikované části těchto kompetencí jednotlivým členům výkonného výboru. 

čl. 15 ZASTUPOVÁNÍ SPOLKU

 1. Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor.
 2. Spolek zastupuje předseda nebo místopředseda samostatně.

čl. 16 HOSPODAŘENÍ SPOLKU, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝKAZNICTVÍ

 1. Spolek odpovídá za závazky celým svým majetkem. 
 2. Zdroji příjmů jsou zejména základní členské příspěvky, další členské příspěvky členů, jejichž děti navštěvují kursy spolku ve výši stanovené valnou hromadou, sponzorské dary, dotace z veřejných prostředků. Povinnosti placení veškerých příspěvků jsou zbaveni předseda a čestný předseda, pokud jejich děti nenavštěvují kursy spolku. 
 3. Účetním obdobím je kalendářní rok. 
 4. Spolek vede předepsaným způsobem účetní agendu, sestavuje roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky, které po projednání v dozorčí radě předkládá valné hromadě ke schválení. 
 5. Výkonný výbor poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy. 
 6. O způsobu nakládání s případným ziskem či o pokrytí případných ztrát rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného výkonným výborem. 
 7. Každý člen spolku má právo na požádání nahlédnout do dokladů o jeho hospodaření. 
 8. Spolek se prokazuje logem a razítkem pod kontrolou výkonného výboru, které je uloženo u sekretáře. 

čl. 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Fungování jednotlivých orgánů spolku může upravit ve shodě s těmito stanovami organizační řád schválený valnou hromadou.
 2. Případné návrhy změn nebo dodatků k těmto stanovám musí být před jejich projednáním na valné hromadě písemně oznámeny členům spolku. 
 3. Valná hromada má možnost rozhodnout o zrušení spolku v případě, že byl návrh na jeho zrušení řádně zařazen na pořad jednání a usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů s hlasovacím právem. 
 4. Záležitosti, které tyto stanovy neupravují, se řídí platným právním řádem České republiky.
 5. Tyto stanovy jsou účinné dnem jejich schválení valnou hromadou.